+

Stage 1: Studio, empty canvas (photo: Andrej Poliak)

+

Stage 2: artist at work, (photo: Andrej Poliak)

+

Stage 3: transport (photo: Andrej Poliak)

+

Stage 4: instalation crew (photo: Zuzana Medzihorská)

+

Stage 5: opening (photo: Zuzana Medzihorská)

+

Stage 6: Location (photo: Zuzana Medzihorská)

+

Stage 7: Artwork (final instalation) Clash of Civilisations, 2017, mixed media, 400 x 970 cm, (photo: Andrej Poliak)